Gegevensbescherming

Wij zijn erg blij met uw interesse in ons bedrijf. Gegevensbescherming heeft een bijzonder hoge prioriteit voor het management van AB-CT – Advanced Breast-CT GmbH. Over het algemeen is het mogelijk om de website van AB-CT – Advanced Breast-CT GmbH te gebruiken zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Als een betrokkene echter via onze website gebruik wil maken van de speciale diensten van ons bedrijf, kan het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk zijn. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis bestaat voor een dergelijke verwerking, verkrijgen wij doorgaans de toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals de naam, het adres, het e-mailadres of telefoonnummer van een betrokkene, vindt altijd plaats in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en in overeenstemming met de landspecifieke regelgeving die van toepassing is op AB-CT – Privacybeleid van Advanced Breast-CT GmbH. Door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring wil ons bedrijf het publiek informeren over het soort, de omvang en het doel van de persoonlijke gegevens die wij verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden de betrokkenen door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring geïnformeerd over de rechten waarop zij recht hebben.

Als verwerkingsverantwoordelijke heeft AB-CT – Advanced Breast-CT GmbH talrijke technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om een ​​zo volledig mogelijke bescherming te garanderen voor de persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt. Bij internetgebaseerde datatransmissies kunnen er doorgaans echter veiligheidslacunes optreden, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Om deze reden is het iedere betrokkene vrij om persoonsgegevens op alternatieve wijze, bijvoorbeeld per telefoon, aan ons door te geven.

1. Definities

De gegevensbeschermingsverklaring van AB-CT – Advanced Breast-CT GmbH is gebaseerd op de termen die de Europese wetgever hanteert voor richtlijnen en verordeningen bij het uitvaardigen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze gegevensbeschermingsverklaring moet gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn voor het publiek, maar ook voor onze klanten en zakenpartners. Om dit te garanderen, willen wij de gebruikte termen vooraf toelichten.

In deze gegevensbeschermingsverklaring gebruiken wij onder meer de volgende termen:

a) persoonlijke gegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna “betrokkene”). Een natuurlijke persoon wordt als identificeerbaar beschouwd als hij of zij direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of aan een of meer bijzondere kenmerken die uitdrukking geven aan de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

b) getroffen persoon

Betrokkene is elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke worden verwerkt.Betroffene Person ist jede identifizierte oder identifizierbare natürliche Person, deren personenbezogene Daten von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen verarbeitet werden.

c) Verwerking

Verwerking is elke handeling of reeks van handelingen die met persoonsgegevens wordt uitgevoerd, al dan niet met geautomatiseerde middelen, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, aanpassen of wijzigen, lezen, opvragen, gebruiken, openbaar maken door verzending, distributie of andere vorm van terbeschikkingstelling, afstemming of associatie, beperking, verwijdering of vernietiging.

d) Beperking van de verwerking

Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.

e) Profilering

Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die erin bestaat deze persoonsgegevens te gebruiken om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder aspecten die verband houden met werkprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke. Analyseren of voorspellen van de voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of bewegingen van die natuurlijke persoon.

f)  Pseudonimisering

Pseudonimisering is het zodanig verwerken van persoonsgegevens dat de persoonsgegevens niet meer zonder gebruik van aanvullende informatie aan een specifieke betrokkene kunnen worden toegewezen, op voorwaarde dat deze aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die ervoor zorgen dat dat de persoonsgegevens niet kunnen worden toegewezen aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

g) Verwerkingsverantwoordelijke of persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking

De verantwoordelijke of verantwoordelijke voor de verwerking is de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, instelling of ander orgaan dat, alleen of samen met anderen, beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. Als de doeleinden en middelen van een dergelijke verwerking worden bepaald door het recht van de Unie of de lidstaten, kan de voor de verwerking verantwoordelijke of de specifieke criteria voor zijn benoeming worden bepaald door het recht van de Unie of de lidstaten.

h) Verwerker

Verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander orgaan die namens de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

i)   Ontvanger

De ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, instelling of ander orgaan waaraan persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of het een derde partij is of niet. Overheidsinstanties die mogelijk persoonsgegevens ontvangen in het kader van een specifieke onderzoekstaak op grond van het recht van de Unie of de lidstaten, worden echter niet als ontvangers beschouwd.

j)   Derde

Derde is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of ander orgaan, anders dan de betrokkene, de verwerkingsverantwoordelijke, de verwerker en de personen die bevoegd zijn om de persoonsgegevens te verwerken onder de directe verantwoordelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker.

k) toestemming

Toestemming is elke vrijwillige, geïnformeerde en ondubbelzinnige uiting van wensen die de betrokkene voor een specifiek geval geeft, in de vorm van een verklaring of een andere ondubbelzinnige bevestigende handeling, waarmee de betrokkene aangeeft akkoord te gaan met de verwerking van persoonsgegevens wat hem of haar betreft.

2. Naam en adres van de verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke persoon in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, andere wetten inzake gegevensbescherming die van toepassing zijn in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen op het gebied van gegevensbescherming is:

AB-CT – Advanced Breast-CT GmbH

Henkestr. 91

91052 Erlangen

Deutschland

Tel.: +49 9131 973100

E-Mail: info [at] ab-ct.com

Website: www.ab-ct.com

3. Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming van de verantwoordelijke voor de verwerking is:

Werner Lehner

AB-CT – Advanced Breast-CT GmbH

Henkestr. 91

91052 Erlangen

Deutschland

Tel.: +49 9131 973100

E-Mail: dsb [at] ab-ct.com

Website: www.ab-ct.com

Elke betrokkene kan te allen tijde rechtstreeks contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming met vragen of suggesties met betrekking tot gegevensbescherming.

4. Koekjes

De website van AB-CT – Advanced Breast-CT GmbH maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden opgeslagen en opgeslagen.

Talrijke websites en servers maken gebruik van cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een tekenreeks waarmee internetpagina’s en -servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen de bezochte websites en servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Via de unieke cookie-ID kan een specifieke internetbrowser worden herkend en geïdentificeerd.

Door het gebruik van cookies kan AB-CT – Advanced Breast-CT GmbH de gebruikers van deze website voorzien van gebruiksvriendelijkere diensten die zonder de cookie-instelling niet mogelijk zouden zijn.

Met behulp van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd voor de gebruiker. Zoals reeds vermeld stellen cookies ons in staat de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze herkenning is om het voor gebruikers gemakkelijker te maken om onze website te gebruiken. De gebruiker van een website die cookies gebruikt, hoeft bijvoorbeeld niet bij elk bezoek aan de website zijn toegangsgegevens opnieuw in te voeren, omdat dit wordt gedaan door de website en de cookie die op het computersysteem van de gebruiker is opgeslagen. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelwagentje in de onlineshop. De onlineshop onthoudt via een cookie de artikelen die een klant in het virtuele winkelwagentje heeft geplaatst.

De betrokkene kan op elk moment het plaatsen van cookies via onze website voorkomen door middel van een passende instelling in de gebruikte internetbrowser en zo permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies op elk moment via een internetbrowser of andere softwareprogramma’s worden verwijderd. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers. Als de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, zijn mogelijk niet alle functies van onze website volledig bruikbaar.

5. Verzameling van algemene gegevens en informatie

De website van AB-CT – Advanced Breast-CT GmbH verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie telkens wanneer de website wordt bezocht door een betrokkene of een geautomatiseerd systeem. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. Wat kan worden vastgelegd zijn de (1) gebruikte browsertypes en -versies, (2) het besturingssysteem dat door het toegangssysteem wordt gebruikt, (3) de website van waaruit een toegangssysteem toegang krijgt tot onze website (zogenaamde verwijzers), (4) de subwebsites die toegankelijk zijn via een toegangssysteem op onze website worden beheerd, (5) de datum en tijd van toegang tot de website, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het toegangssysteem en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie die dienen ter bescherming tegen bedreigingen in het geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt AB-CT – Advanced Breast-CT GmbH geen conclusies over de betrokkene. Deze informatie is eerder nodig om (1) de inhoud van onze website correct weer te geven, (2) de inhoud van onze website en de reclame ervoor te optimaliseren, (3) de functionaliteit op lange termijn van onze informatietechnologiesystemen en de technologie te garanderen van onze website en (4) om wetshandhavingsautoriteiten te voorzien van de informatie die nodig is voor strafrechtelijke vervolging in het geval van een cyberaanval. Deze anoniem verzamelde gegevens en informatie worden door AB-CT – Advanced Breast-CT GmbH zowel statistisch geëvalueerd als met het doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging in ons bedrijf te vergroten om uiteindelijk een optimaal beschermingsniveau te garanderen voor de persoonlijke gegevens die wij verwerken zorgen voor gegevens. De anonieme gegevens in de serverlogbestanden worden gescheiden opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door een betrokkene worden verstrekt.

6. Routinematige verwijdering en blokkering van persoonlijke gegevens

De voor de verwerking verantwoordelijke verwerkt en bewaart persoonsgegevens van de betrokkene alleen voor de periode die nodig is om het doel van de opslag te bereiken of indien dit door de Europese wetgever of een andere wetgever wordt vereist in wet- of regelgeving waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen. .

Als het doel van de opslag niet langer van toepassing is of als een door de Europese wetgever of een andere verantwoordelijke wetgever voorgeschreven opslagtermijn afloopt, worden de persoonsgegevens routinematig en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften geblokkeerd of verwijderd.

7. Rechten van de betrokkene
a) Recht op bevestiging

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever verleende recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking bevestiging te krijgen of er persoonsgegevens over hem of haar worden verwerkt. Als een betrokkene dit recht op bevestiging wil uitoefenen, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

b) Recht op informatie

Iedere persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese wetgever verleende recht om te allen tijde kosteloos informatie te verkrijgen van de voor de verwerking verantwoordelijke over de over hem opgeslagen persoonsgegevens en een kopie van deze informatie. Verder heeft de Europese wetgever de betrokkene toegang verleend tot de volgende informatie:

de verwerkingsdoeleinden
de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt
de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties
indien mogelijk, de geplande periode waarvoor de persoonsgegevens worden bewaard of, indien dit niet mogelijk is, de criteria om die periode te bepalen
het bestaan ​​van een recht op rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens die op u betrekking hebben of op beperking van de verwerking door de verantwoordelijke voor de verwerking of een recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking
het bestaan ​​van een recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld: alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens
het bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering in overeenstemming met artikel 22, leden 1 en 4 AVG en – althans in deze gevallen – zinvolle informatie over de betrokken logica, evenals de omvang en de beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor de betrokkene

De betrokkene heeft ook recht op informatie over de vraag of persoonsgegevens zijn doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. Als dit het geval is, heeft de betrokkene tevens het recht om informatie te ontvangen over de passende garanties in verband met de doorgifte.

Als een betrokkene dit recht op informatie wil uitoefenen, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

c) Recht op rectificatie

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese wetgever verleende recht om de onmiddellijke correctie te vragen van onjuiste persoonsgegevens die hem betreffen. Bovendien heeft de betrokkene het recht om de aanvulling van onvolledige persoonsgegevens te verzoeken, onder meer door middel van een aanvullende verklaring, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking.

Als een betrokkene dit recht op rectificatie wil uitoefenen, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

d) Recht op verwijdering (recht om vergeten te worden)

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese wetgever verleende recht om te verzoeken dat de verantwoordelijke persoon de persoonsgegevens die hem of haar betreffen, onmiddellijk verwijdert als een van de volgende redenen van toepassing is en als de verwerking niet noodzakelijk is:

De persoonsgegevens zijn verzameld of anderszins verwerkt voor doeleinden waarvoor deze niet langer nodig zijn.
De betrokkene trekt de toestemming in waarop de verwerking was gebaseerd overeenkomstig artikel 6 lid 1 letter a AVG of artikel 9 lid 2 letter a AVG en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.
De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21, lid 1, van de AVG en er zijn geen doorslaggevende legitieme redenen voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21, lid 2, van de AVG.
De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
Het verwijderen van persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het recht van de Unie of de lidstaten waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is.
De persoonlijke gegevens werden verzameld met betrekking tot diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden in overeenstemming met artikel 8, lid 1 AVG.

Als een van de hierboven genoemde redenen van toepassing is en een betrokkene persoonlijke gegevens die bij AB-CT – Advanced Breast-CT GmbH zijn opgeslagen, wil laten verwijderen, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking. De medewerker van AB-CT – Advanced Breast-CT GmbH zorgt ervoor dat het verwijderingsverzoek onmiddellijk wordt ingewilligd.

Als de persoonsgegevens openbaar zijn gemaakt door AB-CT – Advanced Breast-CT GmbH en ons bedrijf als verwerkingsverantwoordelijke verplicht is om de persoonsgegevens te verwijderen in overeenstemming met artikel 17, lid 1 AVG, dan is AB-CT – Advanced Breast -CT GmbH is verantwoordelijk voor het verwijderen van de persoonlijke gegevens. CT GmbH neemt, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten, passende maatregelen, ook technische, om andere gegevensbeheerders te informeren die de gepubliceerde persoonlijke gegevens verwerken waar de betrokkene om heeft gevraagd verwijdering van deze andere gegevensbeheerders van alle links naar deze persoonsgegevens of kopieën of replicaties van deze persoonsgegevens, tenzij de verwerking noodzakelijk is. De medewerker van AB-CT – Advanced Breast-CT GmbH zal in individuele gevallen de nodige maatregelen nemen.

e) Recht op beperking van de verwerking

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese wetgever verleende recht om de verantwoordelijke voor de verwerking te verzoeken de verwerking te beperken als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren.
De verwerking is onrechtmatig, de betrokkene weigert het verwijderen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens.
De verantwoordelijke voor de verwerking heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.
De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21 lid 1 AVG en het is nog niet duidelijk of de legitieme redenen van de verantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

Als aan een van de bovenstaande voorwaarden is voldaan en een betrokkene de beperking van de door AB-CT – Advanced Breast-CT GmbH opgeslagen persoonlijke gegevens wil aanvragen, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de gegevensbeheerder. De medewerker van AB-CT – Advanced Breast-CT GmbH zorgt ervoor dat de verwerking wordt beperkt.

f)  Recht op gegevensportabiliteit

Iedere persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese wetgever verleende recht om de hem of haar betreffende persoonsgegevens, die de betrokkene aan een verantwoordelijke heeft verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat. U heeft ook het recht om deze gegevens zonder hinder van de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt aan een andere verwerkingsverantwoordelijke door te geven, op voorwaarde dat de verwerking gebaseerd is op toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter a van de AVG of artikel 9, lid 2 letter a AVG of op basis van een contract overeenkomstig artikel 6 lid 1 letter b AVG en de verwerking vindt plaats met behulp van geautomatiseerde procedures, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die van algemeen belang is of wordt uitgevoerd in het kader van uitoefening van het openbaar gezag, dat is overgedragen aan de verantwoordelijke persoon.

Bovendien heeft de betrokkene bij de uitoefening van zijn of haar recht op gegevensportabiliteit in overeenstemming met artikel 20, lid 1, van de AVG, het recht om de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke persoon naar een andere verantwoordelijke persoon te laten verzenden, voor zover dit technisch haalbaar is en op voorwaarde dat dit de rechten en vrijheden van andere mensen niet aantast.

Om het recht op gegevensportabiliteit te doen gelden, kan de betrokkene op elk moment contact opnemen met een medewerker van AB-CT – Advanced Breast-CT GmbH.

g) Recht om bezwaar te maken

Elke persoon die wordt getroffen door de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese wetgever verleende recht om op elk moment, om redenen die voortvloeien uit zijn of haar specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die hem of haar betreffen op basis van artikel 6, lid 1, brief. e of f AVG, om bezwaar te maken. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

AB-CT – Advanced Breast-CT GmbH zal de persoonsgegevens niet langer verwerken in geval van bezwaar, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Als AB-CT – Advanced Breast-CT GmbH persoonsgegevens verwerkt om directe reclame te maken, heeft de betrokkene het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens met het oog op dergelijke reclame. Dit geldt ook voor profilering, voor zover deze verband houdt met dergelijke directe reclame. Als de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking voor directe reclamedoeleinden door AB-CT – Advanced Breast-CT GmbH, zal AB-CT – Advanced Breast-CT GmbH de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.

Bovendien heeft de betrokkene het recht om, om redenen die voortvloeien uit zijn of haar specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die hem of haar betreffen, die wordt uitgevoerd door AB-CT – Advanced Breast-CT GmbH voor wetenschappelijke of historische doeleinden. onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden in overeenstemming met artikel 89, lid 1 AVG, tenzij een dergelijke verwerking noodzakelijk is om een ​​taak van algemeen belang te vervullen.

Om het recht van bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene rechtstreeks contact opnemen met een medewerker van AB-CT – Advanced Breast-CT GmbH of een andere medewerker. Bovendien is de betrokkene, in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, vrij, niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, om zijn of haar recht van bezwaar uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures waarbij gebruik wordt gemaakt van technische specificaties.

h) Geautomatiseerde beslissingen in individuele gevallen inclusief profilering

Iedere persoon die wordt getroffen door de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese wetgever verleende recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking – met inbegrip van profilering – gebaseerd besluit waaraan voor hem of haar rechtsgevolgen zijn verbonden of die hem op vergelijkbare wijze aanzienlijk treffen, op voorwaarde dat de besluit (1) niet noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van een contract tussen de betrokkene en de verwerkingsverantwoordelijke, of (2) is toegestaan ​​door het recht van de Unie of de lidstaten waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is en die wetgeving passende maatregelen treft om de rechten te beschermen en vrijheden, evenals de legitieme belangen van de betrokkene, of (3) wordt uitgevoerd met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Als de beslissing (1) noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van een contract tussen de betrokkene en een verantwoordelijke voor de verwerking, of (2) gebaseerd is op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, zal de AB-CT – Advanced Breast- CT GmbH zal daartoe passende maatregelen treffen om de rechten, vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene te beschermen, waaronder in ieder geval het recht op menselijke tussenkomst van de verantwoordelijke persoon, op het uiten van zijn eigen standpunt en op betwist het besluit.

Als de betrokkene rechten wil doen gelden met betrekking tot geautomatiseerde besluiten, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

i)   Recht om uw toestemming voor gegevensbescherming in te trekken

Iedere persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese wetgever verleende recht om de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens op elk moment in te trekken.

Als de betrokkene gebruik wil maken van zijn recht om zijn toestemming in te trekken, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

8. Gegevensbescherming voor sollicitaties en het sollicitatieproces

De voor de verwerking verantwoordelijke verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van sollicitanten met het oog op de afhandeling van de sollicitatieprocedure. De verwerking kan ook elektronisch plaatsvinden. Dit is met name het geval als een sollicitant relevante sollicitatiedocumenten elektronisch, bijvoorbeeld per e-mail of via een webformulier op de website, indient bij de verantwoordelijke voor de verwerking. Als de voor de verwerking verantwoordelijke een arbeidsovereenkomst met een sollicitant sluit, worden de verzonden gegevens opgeslagen met het oog op de verwerking van de arbeidsrelatie in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. Als de voor de verwerking verantwoordelijke geen arbeidsovereenkomst met de sollicitant sluit, worden de sollicitatiedocumenten zes maanden na de bekendmaking van het afwijzingsbesluit automatisch verwijderd, op voorwaarde dat de verwijdering niet in strijd is met andere legitieme belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke. Andere legitieme belangen in deze zin omvatten bijvoorbeeld een bewijslast in procedures op grond van de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AGG).

9. Gegevensbeschermingsregels voor de toepassing en het gebruik van Matomo Analytics (met anonimiseringsfunctie)

Met uw toestemming gebruiken wij de open source-software Matomo om het gebruik van de website te analyseren en statistisch te evalueren. Hiervoor worden cookies gebruikt. De verkregen informatie over het gebruik van de website wordt uitsluitend naar onze servers verzonden en samengevat in gepseudonimiseerde gebruiksprofielen. Wij gebruiken de gegevens om het gebruik van de website te evalueren. De verzamelde gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

De IP-adressen worden geanonimiseerd (IPMasking), zodat ze niet aan individuele gebruikers kunnen worden toegewezen.

De gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6 lid 1 zin 1 letter a AVG. Wij streven ons legitieme belang na bij het optimaliseren van onze website voor onze externe vertegenwoordiging.

U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door cookies in uw browser te verwijderen of uw privacy-instellingen te wijzigen.

10. Chatten

De door u ingevoerde gegevens worden opgeslagen voor individuele communicatie met u. Soms moet u hiervoor een geldig e-mailadres en uw naam opgeven. Dit wordt gebruikt om het verzoek toe te wijzen en vervolgens te beantwoorden. Het verstrekken van verdere gegevens is optioneel.
Het verstrekken van uw persoonsgegevens is vrijwillig. Wij kunnen uw verzoek echter alleen in behandeling nemen als u ons uw naam, e-mailadres en de reden van het verzoek verstrekt.
De door u ingevoerde gegevens worden verwerkt op basis van een legitiem belang (Art. 6 Para. 1 lit. f AVG). Door het aanbieden van chat willen wij het u gemakkelijk maken om contact met ons op te nemen. De door u verstrekte gegevens worden opgeslagen ten behoeve van de afhandeling van het verzoek en voor eventuele vervolgvragen.
Als u contact met ons opneemt om een ​​offerte aan te vragen, worden de in het chatvenster ingevoerde gegevens verwerkt om precontractuele maatregelen uit te voeren (art. 6 lid 1 lit. b AVG). Als er sprake is van een contractuele relatie, zijn wij onderworpen aan de wettelijke bewaartermijnen volgens het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB) en zullen wij uw gegevens na het verstrijken van deze termijnen verwijderen.
De ontvangers van de gegevens zijn medewerkers van AB-CT – Advanced Breast-CT GmbH en de verwerker tawk.to, inc. Gegevens worden uiterlijk 6 maanden nadat het verzoek is verwerkt verwijderd.

11. Rechtsgrondslag voor verwerking

Artikel 6 I, punt a AVG dient voor ons bedrijf als rechtsgrondslag voor verwerkingsactiviteiten waarbij wij toestemming verkrijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is bij verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de levering van goederen of het verlenen van enige andere dienst of In overweging is de verwerking gebaseerd op artikel 6, lid b AVG. Hetzelfde geldt voor verwerkingen die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren, bijvoorbeeld bij vragen over onze producten of diensten. Als ons bedrijf onderworpen is aan een wettelijke verplichting die de verwerking van persoonsgegevens vereist, bijvoorbeeld om te voldoen aan belastingverplichtingen, is de verwerking gebaseerd op artikel 6, lid c AVG. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker in ons bedrijf gewond zou raken en zijn naam, leeftijd, zorgverzekeringsgegevens of andere essentiële informatie dan aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij zouden moeten worden doorgegeven. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op artikel 6, lid 1, onder d AVG.
Uiteindelijk zouden de verwerkingsactiviteiten gebaseerd kunnen zijn op artikel 6, lid f AVG. Verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgronden vallen, zijn op deze rechtsgrond gebaseerd als de verwerking noodzakelijk is om een ​​legitiem belang van ons bedrijf of een derde partij te beschermen, op voorwaarde dat de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene heeft geen voorrang. Dergelijke verwerkingen mogen wij met name uitvoeren omdat deze specifiek door de Europese wetgever zijn genoemd. In dit verband was hij van mening dat er sprake zou kunnen zijn van een gerechtvaardigd belang als de betrokkene een klant is van de verantwoordelijke voor de verwerking (overweging 47 zin 2 AVG).

  1. Gerechtvaardigde belangen bij de verwerking die worden nagestreefd door de verwerkingsverantwoordelijke of een derde partij

Als de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6, lid f AVG, is ons legitieme belang het uitvoeren van onze zakelijke activiteiten ten behoeve van het welzijn van al onze medewerkers en onze aandeelhouders.

13. Duur waarvoor de persoonsgegevens worden bewaard

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de betreffende wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van de deadline worden de relevante gegevens routinematig verwijderd, tenzij ze niet langer nodig zijn om het contract uit te voeren of een contract te initiëren.

14. Wettelijke of contractuele vereisten voor het verstrekken van persoonsgegevens; Noodzaak voor het sluiten van de overeenkomst; Verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van niet-verstrekking

Wij willen graag verduidelijken dat het verstrekken van persoonsgegevens deels wettelijk verplicht is (bijv. belastingvoorschriften) of ook kan voortvloeien uit contractuele bepalingen (bijv. informatie over de contractpartner).
Voor het sluiten van een overeenkomst kan het soms nodig zijn dat een betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt, die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonsgegevens te verstrekken als ons bedrijf een contract met hem of haar sluit. Het niet verstrekken van de persoonsgegevens zou betekenen dat het contract met de betrokkene niet kan worden gesloten.
Voordat de betrokkene persoonsgegevens verstrekt, dient de betrokkene contact op te nemen met een van onze medewerkers. Onze medewerker zal de betrokkene van geval tot geval informeren of het verstrekken van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is of noodzakelijk is voor het sluiten van het contract, of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens te verstrekken en welke gevolgen die het niet verstrekken van de persoonsgegevens zou hebben.

15. Het bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming

Als verantwoordelijk bedrijf maken wij geen gebruik van automatische besluitvorming of profilering.

Deze gegevensbeschermingsverklaring is opgesteld door de gegevensbeschermingsverklaringgenerator van DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, die optreedt als externe functionaris voor gegevensbescherming voor Dachau, in samenwerking met de gegevensbeschermingsadvocaat Christian Solmecke.

Gegevensbescherming

Wij zijn erg blij met uw interesse in ons bedrijf. Gegevensbescherming heeft een bijzonder hoge prioriteit voor het management van AB-CT – Advanced Breast-CT GmbH. Over het algemeen is het mogelijk om de website van AB-CT – Advanced Breast-CT GmbH te gebruiken zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Als een betrokkene echter via onze website gebruik wil maken van de speciale diensten van ons bedrijf, kan het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk zijn. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis bestaat voor een dergelijke verwerking, verkrijgen wij doorgaans de toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals de naam, het adres, het e-mailadres of telefoonnummer van een betrokkene, vindt altijd plaats in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en in overeenstemming met de landspecifieke regelgeving die van toepassing is op AB-CT – Privacybeleid van Advanced Breast-CT GmbH. Door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring wil ons bedrijf het publiek informeren over het soort, de omvang en het doel van de persoonlijke gegevens die wij verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden de betrokkenen door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring geïnformeerd over de rechten waarop zij recht hebben.

Als verwerkingsverantwoordelijke heeft AB-CT – Advanced Breast-CT GmbH talrijke technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om een ​​zo volledig mogelijke bescherming te garanderen voor de persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt. Bij internetgebaseerde datatransmissies kunnen er doorgaans echter veiligheidslacunes optreden, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Om deze reden is het iedere betrokkene vrij om persoonsgegevens op alternatieve wijze, bijvoorbeeld per telefoon, aan ons door te geven.

1. Definities

De gegevensbeschermingsverklaring van AB-CT – Advanced Breast-CT GmbH is gebaseerd op de termen die de Europese wetgever hanteert voor richtlijnen en verordeningen bij het uitvaardigen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze gegevensbeschermingsverklaring moet gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn voor het publiek, maar ook voor onze klanten en zakenpartners. Om dit te garanderen, willen wij de gebruikte termen vooraf toelichten.

In deze gegevensbeschermingsverklaring gebruiken wij onder meer de volgende termen:

a) persoonlijke gegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna “betrokkene”). Een natuurlijke persoon wordt als identificeerbaar beschouwd als hij of zij direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of aan een of meer bijzondere kenmerken die uitdrukking geven aan de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

b) getroffen persoon

Betrokkene is elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke worden verwerkt.Betroffene Person ist jede identifizierte oder identifizierbare natürliche Person, deren personenbezogene Daten von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen verarbeitet werden.

c) Verwerking

Verwerking is elke handeling of reeks van handelingen die met persoonsgegevens wordt uitgevoerd, al dan niet met geautomatiseerde middelen, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, aanpassen of wijzigen, lezen, opvragen, gebruiken, openbaar maken door verzending, distributie of andere vorm van terbeschikkingstelling, afstemming of associatie, beperking, verwijdering of vernietiging.

d) Beperking van de verwerking

Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.

e) Profilering

Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die erin bestaat deze persoonsgegevens te gebruiken om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder aspecten die verband houden met werkprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke. Analyseren of voorspellen van de voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of bewegingen van die natuurlijke persoon.

f)  Pseudonimisering

Pseudonimisering is het zodanig verwerken van persoonsgegevens dat de persoonsgegevens niet meer zonder gebruik van aanvullende informatie aan een specifieke betrokkene kunnen worden toegewezen, op voorwaarde dat deze aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die ervoor zorgen dat dat de persoonsgegevens niet kunnen worden toegewezen aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

g) Verwerkingsverantwoordelijke of persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking

De verantwoordelijke of verantwoordelijke voor de verwerking is de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, instelling of ander orgaan dat, alleen of samen met anderen, beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. Als de doeleinden en middelen van een dergelijke verwerking worden bepaald door het recht van de Unie of de lidstaten, kan de voor de verwerking verantwoordelijke of de specifieke criteria voor zijn benoeming worden bepaald door het recht van de Unie of de lidstaten.

h) Verwerker

Verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander orgaan die namens de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

i)   Ontvanger

De ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, instelling of ander orgaan waaraan persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of het een derde partij is of niet. Overheidsinstanties die mogelijk persoonsgegevens ontvangen in het kader van een specifieke onderzoekstaak op grond van het recht van de Unie of de lidstaten, worden echter niet als ontvangers beschouwd.

j)   Derde

Derde is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of ander orgaan, anders dan de betrokkene, de verwerkingsverantwoordelijke, de verwerker en de personen die bevoegd zijn om de persoonsgegevens te verwerken onder de directe verantwoordelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker.

k) toestemming

Toestemming is elke vrijwillige, geïnformeerde en ondubbelzinnige uiting van wensen die de betrokkene voor een specifiek geval geeft, in de vorm van een verklaring of een andere ondubbelzinnige bevestigende handeling, waarmee de betrokkene aangeeft akkoord te gaan met de verwerking van persoonsgegevens wat hem of haar betreft.

2. Naam en adres van de verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke persoon in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, andere wetten inzake gegevensbescherming die van toepassing zijn in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen op het gebied van gegevensbescherming is:

AB-CT – Advanced Breast-CT GmbH

Henkestr. 91

91052 Erlangen

Deutschland

Tel.: +49 9131 973100

E-Mail: info [at] ab-ct.com

Website: www.ab-ct.com

3. Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming van de verantwoordelijke voor de verwerking is:

Werner Lehner

AB-CT – Advanced Breast-CT GmbH

Henkestr. 91

91052 Erlangen

Deutschland

Tel.: +49 9131 973100

E-Mail: dsb [at] ab-ct.com

Website: www.ab-ct.com

Elke betrokkene kan te allen tijde rechtstreeks contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming met vragen of suggesties met betrekking tot gegevensbescherming.

4. Koekjes

De website van AB-CT – Advanced Breast-CT GmbH maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden opgeslagen en opgeslagen.

Talrijke websites en servers maken gebruik van cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een tekenreeks waarmee internetpagina’s en -servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen de bezochte websites en servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Via de unieke cookie-ID kan een specifieke internetbrowser worden herkend en geïdentificeerd.

Door het gebruik van cookies kan AB-CT – Advanced Breast-CT GmbH de gebruikers van deze website voorzien van gebruiksvriendelijkere diensten die zonder de cookie-instelling niet mogelijk zouden zijn.

Met behulp van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd voor de gebruiker. Zoals reeds vermeld stellen cookies ons in staat de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze herkenning is om het voor gebruikers gemakkelijker te maken om onze website te gebruiken. De gebruiker van een website die cookies gebruikt, hoeft bijvoorbeeld niet bij elk bezoek aan de website zijn toegangsgegevens opnieuw in te voeren, omdat dit wordt gedaan door de website en de cookie die op het computersysteem van de gebruiker is opgeslagen. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelwagentje in de onlineshop. De onlineshop onthoudt via een cookie de artikelen die een klant in het virtuele winkelwagentje heeft geplaatst.

De betrokkene kan op elk moment het plaatsen van cookies via onze website voorkomen door middel van een passende instelling in de gebruikte internetbrowser en zo permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies op elk moment via een internetbrowser of andere softwareprogramma’s worden verwijderd. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers. Als de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, zijn mogelijk niet alle functies van onze website volledig bruikbaar.

5. Verzameling van algemene gegevens en informatie

De website van AB-CT – Advanced Breast-CT GmbH verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie telkens wanneer de website wordt bezocht door een betrokkene of een geautomatiseerd systeem. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. Wat kan worden vastgelegd zijn de (1) gebruikte browsertypes en -versies, (2) het besturingssysteem dat door het toegangssysteem wordt gebruikt, (3) de website van waaruit een toegangssysteem toegang krijgt tot onze website (zogenaamde verwijzers), (4) de subwebsites die toegankelijk zijn via een toegangssysteem op onze website worden beheerd, (5) de datum en tijd van toegang tot de website, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het toegangssysteem en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie die dienen ter bescherming tegen bedreigingen in het geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt AB-CT – Advanced Breast-CT GmbH geen conclusies over de betrokkene. Deze informatie is eerder nodig om (1) de inhoud van onze website correct weer te geven, (2) de inhoud van onze website en de reclame ervoor te optimaliseren, (3) de functionaliteit op lange termijn van onze informatietechnologiesystemen en de technologie te garanderen van onze website en (4) om wetshandhavingsautoriteiten te voorzien van de informatie die nodig is voor strafrechtelijke vervolging in het geval van een cyberaanval. Deze anoniem verzamelde gegevens en informatie worden door AB-CT – Advanced Breast-CT GmbH zowel statistisch geëvalueerd als met het doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging in ons bedrijf te vergroten om uiteindelijk een optimaal beschermingsniveau te garanderen voor de persoonlijke gegevens die wij verwerken zorgen voor gegevens. De anonieme gegevens in de serverlogbestanden worden gescheiden opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door een betrokkene worden verstrekt.

6. Routinematige verwijdering en blokkering van persoonlijke gegevens

De voor de verwerking verantwoordelijke verwerkt en bewaart persoonsgegevens van de betrokkene alleen voor de periode die nodig is om het doel van de opslag te bereiken of indien dit door de Europese wetgever of een andere wetgever wordt vereist in wet- of regelgeving waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen. .

Als het doel van de opslag niet langer van toepassing is of als een door de Europese wetgever of een andere verantwoordelijke wetgever voorgeschreven opslagtermijn afloopt, worden de persoonsgegevens routinematig en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften geblokkeerd of verwijderd.

7. Rechten van de betrokkene
a) Recht op bevestiging

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever verleende recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking bevestiging te krijgen of er persoonsgegevens over hem of haar worden verwerkt. Als een betrokkene dit recht op bevestiging wil uitoefenen, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

b) Recht op informatie

Iedere persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese wetgever verleende recht om te allen tijde kosteloos informatie te verkrijgen van de voor de verwerking verantwoordelijke over de over hem opgeslagen persoonsgegevens en een kopie van deze informatie. Verder heeft de Europese wetgever de betrokkene toegang verleend tot de volgende informatie:

de verwerkingsdoeleinden
de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt
de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties
indien mogelijk, de geplande periode waarvoor de persoonsgegevens worden bewaard of, indien dit niet mogelijk is, de criteria om die periode te bepalen
het bestaan ​​van een recht op rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens die op u betrekking hebben of op beperking van de verwerking door de verantwoordelijke voor de verwerking of een recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking
het bestaan ​​van een recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld: alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens
het bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering in overeenstemming met artikel 22, leden 1 en 4 AVG en – althans in deze gevallen – zinvolle informatie over de betrokken logica, evenals de omvang en de beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor de betrokkene

De betrokkene heeft ook recht op informatie over de vraag of persoonsgegevens zijn doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. Als dit het geval is, heeft de betrokkene tevens het recht om informatie te ontvangen over de passende garanties in verband met de doorgifte.

Als een betrokkene dit recht op informatie wil uitoefenen, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

c) Recht op rectificatie

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese wetgever verleende recht om de onmiddellijke correctie te vragen van onjuiste persoonsgegevens die hem betreffen. Bovendien heeft de betrokkene het recht om de aanvulling van onvolledige persoonsgegevens te verzoeken, onder meer door middel van een aanvullende verklaring, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking.

Als een betrokkene dit recht op rectificatie wil uitoefenen, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

d) Recht op verwijdering (recht om vergeten te worden)

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese wetgever verleende recht om te verzoeken dat de verantwoordelijke persoon de persoonsgegevens die hem of haar betreffen, onmiddellijk verwijdert als een van de volgende redenen van toepassing is en als de verwerking niet noodzakelijk is:

De persoonsgegevens zijn verzameld of anderszins verwerkt voor doeleinden waarvoor deze niet langer nodig zijn.
De betrokkene trekt de toestemming in waarop de verwerking was gebaseerd overeenkomstig artikel 6 lid 1 letter a AVG of artikel 9 lid 2 letter a AVG en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.
De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21, lid 1, van de AVG en er zijn geen doorslaggevende legitieme redenen voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21, lid 2, van de AVG.
De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
Het verwijderen van persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het recht van de Unie of de lidstaten waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is.
De persoonlijke gegevens werden verzameld met betrekking tot diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden in overeenstemming met artikel 8, lid 1 AVG.

Als een van de hierboven genoemde redenen van toepassing is en een betrokkene persoonlijke gegevens die bij AB-CT – Advanced Breast-CT GmbH zijn opgeslagen, wil laten verwijderen, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking. De medewerker van AB-CT – Advanced Breast-CT GmbH zorgt ervoor dat het verwijderingsverzoek onmiddellijk wordt ingewilligd.

Als de persoonsgegevens openbaar zijn gemaakt door AB-CT – Advanced Breast-CT GmbH en ons bedrijf als verwerkingsverantwoordelijke verplicht is om de persoonsgegevens te verwijderen in overeenstemming met artikel 17, lid 1 AVG, dan is AB-CT – Advanced Breast -CT GmbH is verantwoordelijk voor het verwijderen van de persoonlijke gegevens. CT GmbH neemt, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten, passende maatregelen, ook technische, om andere gegevensbeheerders te informeren die de gepubliceerde persoonlijke gegevens verwerken waar de betrokkene om heeft gevraagd verwijdering van deze andere gegevensbeheerders van alle links naar deze persoonsgegevens of kopieën of replicaties van deze persoonsgegevens, tenzij de verwerking noodzakelijk is. De medewerker van AB-CT – Advanced Breast-CT GmbH zal in individuele gevallen de nodige maatregelen nemen.

e) Recht op beperking van de verwerking

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese wetgever verleende recht om de verantwoordelijke voor de verwerking te verzoeken de verwerking te beperken als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren.
De verwerking is onrechtmatig, de betrokkene weigert het verwijderen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens.
De verantwoordelijke voor de verwerking heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.
De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21 lid 1 AVG en het is nog niet duidelijk of de legitieme redenen van de verantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

Als aan een van de bovenstaande voorwaarden is voldaan en een betrokkene de beperking van de door AB-CT – Advanced Breast-CT GmbH opgeslagen persoonlijke gegevens wil aanvragen, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de gegevensbeheerder. De medewerker van AB-CT – Advanced Breast-CT GmbH zorgt ervoor dat de verwerking wordt beperkt.

f)  Recht op gegevensportabiliteit

Iedere persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese wetgever verleende recht om de hem of haar betreffende persoonsgegevens, die de betrokkene aan een verantwoordelijke heeft verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat. U heeft ook het recht om deze gegevens zonder hinder van de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt aan een andere verwerkingsverantwoordelijke door te geven, op voorwaarde dat de verwerking gebaseerd is op toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter a van de AVG of artikel 9, lid 2 letter a AVG of op basis van een contract overeenkomstig artikel 6 lid 1 letter b AVG en de verwerking vindt plaats met behulp van geautomatiseerde procedures, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die van algemeen belang is of wordt uitgevoerd in het kader van uitoefening van het openbaar gezag, dat is overgedragen aan de verantwoordelijke persoon.

Bovendien heeft de betrokkene bij de uitoefening van zijn of haar recht op gegevensportabiliteit in overeenstemming met artikel 20, lid 1, van de AVG, het recht om de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke persoon naar een andere verantwoordelijke persoon te laten verzenden, voor zover dit technisch haalbaar is en op voorwaarde dat dit de rechten en vrijheden van andere mensen niet aantast.

Om het recht op gegevensportabiliteit te doen gelden, kan de betrokkene op elk moment contact opnemen met een medewerker van AB-CT – Advanced Breast-CT GmbH.

g) Recht om bezwaar te maken

Elke persoon die wordt getroffen door de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese wetgever verleende recht om op elk moment, om redenen die voortvloeien uit zijn of haar specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die hem of haar betreffen op basis van artikel 6, lid 1, brief. e of f AVG, om bezwaar te maken. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

AB-CT – Advanced Breast-CT GmbH zal de persoonsgegevens niet langer verwerken in geval van bezwaar, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Als AB-CT – Advanced Breast-CT GmbH persoonsgegevens verwerkt om directe reclame te maken, heeft de betrokkene het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens met het oog op dergelijke reclame. Dit geldt ook voor profilering, voor zover deze verband houdt met dergelijke directe reclame. Als de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking voor directe reclamedoeleinden door AB-CT – Advanced Breast-CT GmbH, zal AB-CT – Advanced Breast-CT GmbH de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.

Bovendien heeft de betrokkene het recht om, om redenen die voortvloeien uit zijn of haar specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die hem of haar betreffen, die wordt uitgevoerd door AB-CT – Advanced Breast-CT GmbH voor wetenschappelijke of historische doeleinden. onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden in overeenstemming met artikel 89, lid 1 AVG, tenzij een dergelijke verwerking noodzakelijk is om een ​​taak van algemeen belang te vervullen.

Om het recht van bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene rechtstreeks contact opnemen met een medewerker van AB-CT – Advanced Breast-CT GmbH of een andere medewerker. Bovendien is de betrokkene, in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, vrij, niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, om zijn of haar recht van bezwaar uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures waarbij gebruik wordt gemaakt van technische specificaties.

h) Geautomatiseerde beslissingen in individuele gevallen inclusief profilering

Iedere persoon die wordt getroffen door de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese wetgever verleende recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking – met inbegrip van profilering – gebaseerd besluit waaraan voor hem of haar rechtsgevolgen zijn verbonden of die hem op vergelijkbare wijze aanzienlijk treffen, op voorwaarde dat de besluit (1) niet noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van een contract tussen de betrokkene en de verwerkingsverantwoordelijke, of (2) is toegestaan ​​door het recht van de Unie of de lidstaten waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is en die wetgeving passende maatregelen treft om de rechten te beschermen en vrijheden, evenals de legitieme belangen van de betrokkene, of (3) wordt uitgevoerd met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Als de beslissing (1) noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van een contract tussen de betrokkene en een verantwoordelijke voor de verwerking, of (2) gebaseerd is op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, zal de AB-CT – Advanced Breast- CT GmbH zal daartoe passende maatregelen treffen om de rechten, vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene te beschermen, waaronder in ieder geval het recht op menselijke tussenkomst van de verantwoordelijke persoon, op het uiten van zijn eigen standpunt en op betwist het besluit.

Als de betrokkene rechten wil doen gelden met betrekking tot geautomatiseerde besluiten, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

i)   Recht om uw toestemming voor gegevensbescherming in te trekken

Iedere persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese wetgever verleende recht om de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens op elk moment in te trekken.

Als de betrokkene gebruik wil maken van zijn recht om zijn toestemming in te trekken, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

8. Gegevensbescherming voor sollicitaties en het sollicitatieproces

De voor de verwerking verantwoordelijke verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van sollicitanten met het oog op de afhandeling van de sollicitatieprocedure. De verwerking kan ook elektronisch plaatsvinden. Dit is met name het geval als een sollicitant relevante sollicitatiedocumenten elektronisch, bijvoorbeeld per e-mail of via een webformulier op de website, indient bij de verantwoordelijke voor de verwerking. Als de voor de verwerking verantwoordelijke een arbeidsovereenkomst met een sollicitant sluit, worden de verzonden gegevens opgeslagen met het oog op de verwerking van de arbeidsrelatie in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. Als de voor de verwerking verantwoordelijke geen arbeidsovereenkomst met de sollicitant sluit, worden de sollicitatiedocumenten zes maanden na de bekendmaking van het afwijzingsbesluit automatisch verwijderd, op voorwaarde dat de verwijdering niet in strijd is met andere legitieme belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke. Andere legitieme belangen in deze zin omvatten bijvoorbeeld een bewijslast in procedures op grond van de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AGG).

9. Gegevensbeschermingsregels voor de toepassing en het gebruik van Matomo Analytics (met anonimiseringsfunctie)

Met uw toestemming gebruiken wij de open source-software Matomo om het gebruik van de website te analyseren en statistisch te evalueren. Hiervoor worden cookies gebruikt. De verkregen informatie over het gebruik van de website wordt uitsluitend naar onze servers verzonden en samengevat in gepseudonimiseerde gebruiksprofielen. Wij gebruiken de gegevens om het gebruik van de website te evalueren. De verzamelde gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

De IP-adressen worden geanonimiseerd (IPMasking), zodat ze niet aan individuele gebruikers kunnen worden toegewezen.

De gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6 lid 1 zin 1 letter a AVG. Wij streven ons legitieme belang na bij het optimaliseren van onze website voor onze externe vertegenwoordiging.

U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door cookies in uw browser te verwijderen of uw privacy-instellingen te wijzigen.

10. Chatten

De door u ingevoerde gegevens worden opgeslagen voor individuele communicatie met u. Soms moet u hiervoor een geldig e-mailadres en uw naam opgeven. Dit wordt gebruikt om het verzoek toe te wijzen en vervolgens te beantwoorden. Het verstrekken van verdere gegevens is optioneel.
Het verstrekken van uw persoonsgegevens is vrijwillig. Wij kunnen uw verzoek echter alleen in behandeling nemen als u ons uw naam, e-mailadres en de reden van het verzoek verstrekt.
De door u ingevoerde gegevens worden verwerkt op basis van een legitiem belang (Art. 6 Para. 1 lit. f AVG). Door het aanbieden van chat willen wij het u gemakkelijk maken om contact met ons op te nemen. De door u verstrekte gegevens worden opgeslagen ten behoeve van de afhandeling van het verzoek en voor eventuele vervolgvragen.
Als u contact met ons opneemt om een ​​offerte aan te vragen, worden de in het chatvenster ingevoerde gegevens verwerkt om precontractuele maatregelen uit te voeren (art. 6 lid 1 lit. b AVG). Als er sprake is van een contractuele relatie, zijn wij onderworpen aan de wettelijke bewaartermijnen volgens het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB) en zullen wij uw gegevens na het verstrijken van deze termijnen verwijderen.
De ontvangers van de gegevens zijn medewerkers van AB-CT – Advanced Breast-CT GmbH en de verwerker tawk.to, inc. Gegevens worden uiterlijk 6 maanden nadat het verzoek is verwerkt verwijderd.

11. Rechtsgrondslag voor verwerking

Artikel 6 I, punt a AVG dient voor ons bedrijf als rechtsgrondslag voor verwerkingsactiviteiten waarbij wij toestemming verkrijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is bij verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de levering van goederen of het verlenen van enige andere dienst of In overweging is de verwerking gebaseerd op artikel 6, lid b AVG. Hetzelfde geldt voor verwerkingen die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren, bijvoorbeeld bij vragen over onze producten of diensten. Als ons bedrijf onderworpen is aan een wettelijke verplichting die de verwerking van persoonsgegevens vereist, bijvoorbeeld om te voldoen aan belastingverplichtingen, is de verwerking gebaseerd op artikel 6, lid c AVG. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker in ons bedrijf gewond zou raken en zijn naam, leeftijd, zorgverzekeringsgegevens of andere essentiële informatie dan aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij zouden moeten worden doorgegeven. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op artikel 6, lid 1, onder d AVG.
Uiteindelijk zouden de verwerkingsactiviteiten gebaseerd kunnen zijn op artikel 6, lid f AVG. Verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgronden vallen, zijn op deze rechtsgrond gebaseerd als de verwerking noodzakelijk is om een ​​legitiem belang van ons bedrijf of een derde partij te beschermen, op voorwaarde dat de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene heeft geen voorrang. Dergelijke verwerkingen mogen wij met name uitvoeren omdat deze specifiek door de Europese wetgever zijn genoemd. In dit verband was hij van mening dat er sprake zou kunnen zijn van een gerechtvaardigd belang als de betrokkene een klant is van de verantwoordelijke voor de verwerking (overweging 47 zin 2 AVG).

  1. Gerechtvaardigde belangen bij de verwerking die worden nagestreefd door de verwerkingsverantwoordelijke of een derde partij

Als de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6, lid f AVG, is ons legitieme belang het uitvoeren van onze zakelijke activiteiten ten behoeve van het welzijn van al onze medewerkers en onze aandeelhouders.

13. Duur waarvoor de persoonsgegevens worden bewaard

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de betreffende wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van de deadline worden de relevante gegevens routinematig verwijderd, tenzij ze niet langer nodig zijn om het contract uit te voeren of een contract te initiëren.

14. Wettelijke of contractuele vereisten voor het verstrekken van persoonsgegevens; Noodzaak voor het sluiten van de overeenkomst; Verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van niet-verstrekking

Wij willen graag verduidelijken dat het verstrekken van persoonsgegevens deels wettelijk verplicht is (bijv. belastingvoorschriften) of ook kan voortvloeien uit contractuele bepalingen (bijv. informatie over de contractpartner).
Voor het sluiten van een overeenkomst kan het soms nodig zijn dat een betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt, die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonsgegevens te verstrekken als ons bedrijf een contract met hem of haar sluit. Het niet verstrekken van de persoonsgegevens zou betekenen dat het contract met de betrokkene niet kan worden gesloten.
Voordat de betrokkene persoonsgegevens verstrekt, dient de betrokkene contact op te nemen met een van onze medewerkers. Onze medewerker zal de betrokkene van geval tot geval informeren of het verstrekken van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is of noodzakelijk is voor het sluiten van het contract, of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens te verstrekken en welke gevolgen die het niet verstrekken van de persoonsgegevens zou hebben.

15. Het bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming

Als verantwoordelijk bedrijf maken wij geen gebruik van automatische besluitvorming of profilering.

Deze gegevensbeschermingsverklaring is opgesteld door de gegevensbeschermingsverklaringgenerator van DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, die optreedt als externe functionaris voor gegevensbescherming voor Dachau, in samenwerking met de gegevensbeschermingsadvocaat Christian Solmecke.